Search for:

Statut
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej
im. JANA PAWŁA II

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II zwane dalej ,Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem, które gromadzi osoby zaangażowane
  w komunikację i media, które zainspirowane nauczaniem Ewangelii stawiają sobie za cel promocję życia ludzkiego, społecznego i kulturowego każdego człowieka i każdej wspólnoty.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, oraz własne konto bankowe.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, trwałym zrzeszeniem realizującym cele zapisane w niniejszym statucie.
 4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.
 6. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu pełnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Stowarzyszenie może używać własnych pieczęci i odznak, zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych instytucji o tym samym lub podobnym zakresie działania, bądź podejmować z nimi współpracę.
 • 2
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, o której mowa w ust. 1, Stowarzyszenie stosuje się do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zmianami) oraz niesprzecznych z prawem przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności dotyczących prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 298 -300, 304 -309, 321 -326).
 3. Stowarzyszenie jest założone za aprobatą Biskupa Diecezjalnego w Zamościu.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 • 3

Celami Stowarzyszenia, skupiającego osoby i organizacje jest:

 1. Kształtowanie opinii publicznej w oparciu o etykę chrześcijańską.
 2. Ukazywanie i inspirowanie młodzieży stylu życia społecznego, kulturalnego
  i osobistego opartego na zasadach Dekalogu,
 3. Pogłębianie świadomości chrześcijańskiego rozumienia komunikacji międzyludzkiej,
 4. Zachęcanie do działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji w oparciu
  o wartości chrześcijańskie,
 5. Wspieranie dialogu ekumenicznego i współpracy między religiami na polu komunikowania,
 6. Rozwijanie polityki medialnej, która respektuje wartości chrześcijańskie, zasady sprawiedliwości i prawa człowieka,
 7. Rozwijanie współpracy z ludźmi mediów w kraju i z zagranicy celem wzajemnego ubogacenia,
 8. Ukazywanie piękna świata przez rozwijanie i promowanie: ruchu pielgrzymkowego, turystyki krajoznawczej, sportu, kultury i sztuki.
 9. Promowanie postaw ukierunkowanych na pomoc człowiekowi będącemu
  w potrzebie,
 10. Propagowanie nauczania i myśli Jana Pawła II, oraz upowszechnianie Jego twórczości,
 11. Dbanie o rozwój Katolickiego Radia Zamość i ścisła z nim współpraca w realizacji celów.
 12. Ukazywanie wartościowych form życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku.
 13. Upowszechniania dorobku kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 14. Promowanie i propagowanie zdrowego stylu życiu bez uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek.
 15. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek.
 16. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 17. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

 • 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie programów radiowych.
 2. Przypominanie, odtwarzanie, powielanie materiałów z nauczaniem Jana Pawła II
 3. Organizację zjazdów, sympozjów, festiwali, koncertów, konkursów, wykładów
  i szkoleń, wyjazdów pielgrzymkowych i krajoznawczych, imprez sportowych,
 4. Inspirowanie działań związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na kształtowanie i rozwój mediów,
 5. Udzielanie wsparcia w dziedzinie edukacji medialnej na wszystkich poziomach,
  z szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży,
 6. Udział w międzynarodowych i krajowych debatach na temat komunikowania społecznego,
 7. Udzielanie członkom potrzebnego wsparcia w obsłudze medialnej podejmowanych przedsięwzięć,
 8. Reprezentowanie środowisk związanych ze Stowarzyszeniem w organizacjach
  i instytucjach publicznych oraz niepublicznych,
 9. Promowanie i podejmowanie działań charytatywnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie ubóstwu, pomoc bezrobotnym,
 • Podejmowanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi twórców kultury, sztuki, mediów, naukowców, młodzież, kombatantów, propagatorów turystyki
 1. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Promocja i działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 • Promocja kształcenia ustawicznego i ekonomii społecznej w sektorze pozarządowym.
 1. Promowanie przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności
  i kreatywności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce życia gospodarczego i społecznego.
 1. Wspieranie pomocy społecznej.
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Działalność na rzecz rodziny i dzieci, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 6. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

 • 5
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,
 2. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z programów UE i innych na swoją działalność,
 • 6

Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może, w miarę potrzeb, zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym także spośród swych członków. Instytucją pomocną w realizacji celów Stowarzyszenia jest Katolickie Radio Zamość, któremu Stowarzyszenie może zlecać opracowanie i emisję audycji promujących działalność Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierać będzie działalność Katolickiego Radia Zamość.

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 • 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, działające w obszarze Kościoła katolickiego, zaangażowane i pracujące w dziedzinie mediów audiowizualnych, ruchów
i stowarzyszeń katolickich oraz czynnie propagujące naukę Kościoła Rzymskokatolickiego
a także osoby prawne.

 • 8
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,

 

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydata do Stowarzyszenia na podstawie podjętej większością głosów uchwały Zarządu Stowarzyszenia i po dokonaniu wpłaty wpisowego i należnych składek.
 2. Deklaracja członkowska powinna być poparta w formie pisemnej przez co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia.
 3. W razie wątpliwości w kwestii przyjęcia członka do Stowarzyszenia Zarząd może zwrócić się o opinię Asystenta Kościelnego.
 • 9
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, w związku z czym przysługuje mu:
 3. bierne i czynne prawo wyborcze,
 4. prawo posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 5. prawo do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia.
 6. możliwość korzystania w swej działalności z opieki i rekomendacji Stowarzyszenia.
 7. korzystanie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
 9. czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
 10. uczestniczyć w działalności programowej Stowarzyszenia,
 11. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 12. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 13. pracować na rzecz Stowarzyszenia,
 14. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
 15. regularnie płacić składki członkowskie.
 • 10
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, oraz osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne działają przez swych statutowych prawnych przedstawicieli.
 2. Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw i obowiązków co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, zgodną z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
 • 11
 1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby zasłużone na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, nawet jeśli nie spełniają kryteriów wymaganych dla członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.
 3. Członkiem honorowym zostaje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 4. Członkowie honorowi korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.
 • 12
 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 2. rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. śmierci członka Stowarzyszenia,
 4. wykluczenia przez Zarząd po podjęciu stosownej uchwały, do czego może dojść na skutek:
 • działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia,
 • zalegania z opłacaniem składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok,
 • utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 • przedstawienia Zarządowi pisemnego, umotywowanego wniosku, przez co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 1. Osoba wykluczona może odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia; do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, członkostwo osoby wykluczonej ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, zostaje zawieszone.
 2. Uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.
 3. Odwołanie od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Walne Zebranie rozpatruje na swoim najbliższym posiedzeniu.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 • 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem.
 • 14

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a kadencja pierwszych wybranych władz 2 lata.

 • 15
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wszystkie uchwały władz podejmowane są w głosowaniach jawnych. Głosy wstrzymujące się uważa się za nie wpływające na wynik głosowania.
 • 16
 1. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w czasie Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, w pól godziny po upływie pierwszego. W takim wypadku wszystkie uchwały z wyjątkiem uchwał dotyczących wniosków w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

 

 • 17
 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej do końca lutego następnego roku.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, który zostanie uchwalony na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Obradami kieruje Prezydium w składzie Przewodniczący i Sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 7. – – z własnej inicjatywy
 8. – na żądanie Komisji Rewizyjnej
 9. – na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
 10. W przypadkach żądania zwołania Walnego Zebrania zgłoszonego przez Komisję Rewizyjną lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia – Nadzwyczajne Walne Zebranie wino być zwołane nie później niż wciągu 2 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 11. O terminie Walnego Zebrania Członków – Zarząd powiadamia członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeśli członek nie podał swego adresu internetowego, listownie i w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
 12. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 3, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 13. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Nie dotyczy to zmian statutowych oraz wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia, do których uchwalenia wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
 14. W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem głosu członkowie zwyczajni i wspierający. Uczestniczący w Walnym Zebraniu członkowie honorowi i zaproszeni goście mają głos doradczy.

 

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy.
 2. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. uchwalanie zmian i uzupełnień statutu oraz możliwości rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 9. przyznawanie członkostwa honorowego.
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych instytucji i organizacji i o wystąpieniu z tych organizacji
 11. j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia
 12. Odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 13. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos
 • 18
 1. Zarząd składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie przy uwzględnieniu reprezentatywności różnych środowisk zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
 3. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Prezesa spośród wybranych członków Zarządu. W pracach Zarządu uczestniczy Dyrektor lub inny przedstawiciel Katolickiego Radia Zamość, który pełni równocześnie rolę Asystenta Kościelnego.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu zwołanym przez wybranego Prezesa.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania
 7. określanie szczegółowych kierunków działania,
 8. przygotowywanie projektu budżetu i uchwał preliminarzy,
 9. sprawowanie zarządu majątkiem stowarzyszenia,
 10. powoływanie zespołów roboczych oraz określenie ich zadań,
 11. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i regulaminów,
 12. zwoływanie Walnego Zebrania,
 13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 14. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć, skreśleń i wykluczeń z listy członków Stowarzyszenia
 16. składanie sprawozdań z działalności zarządu na Walnym Zebraniu,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Stowarzyszenia,
 18. Stowarzyszenie w imieniu zarządu reprezentuje Prezes lub wskazany przez Prezesa Wiceprezes. W sprawach majątkowych i finansowych podpisy składają Prezes i członek zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3.
 19. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia, a podczas jego nieobecności jeden
  z wiceprezesów wskazanych przez Prezesa Stowarzyszenia
 20. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu przynajmniej jeden raz w kwartale łub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Powiadomienie
  o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Zarządu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 • 19
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wy branych przez Walne Zebranie,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i z 1 do 4 członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 7. wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 8. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniach.
 • 20
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami
  i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd ustosunkowuje się do pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie orzeczeniem, które przekazuje do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie

 

 • 21
 1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 13 pkl 2), 3) i 4) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji mogą dokonać pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja osób wybranych w ten sposób upływa z datą najbliższego Walnego Zebrania, które wybiera nowych członków na okres pozostały do końca kadencji.

 

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 • 22
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności, z dotacji i subwencji instytucji państwowych i kościelnych, ofiarności publicznej.
 2. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych powyżej kwoty 2.000 Euro (słownie: dwa tysiące Euro) wymaga podpisu Prezesa i dwóch innych członków Zarządu.
 4. Stowarzyszenie pobiera dwa rodzaje składek: składkę wpisową i składki zwykłe. Składki wpisowe pobierane są jednorazowo przy przystępowaniu członków do Stowarzyszenia, składki zwykłe płatne są miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, a ich wysokość ustala Walne Zebranie.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 23
 1. Statut Stowarzyszenia, jego zmianę bądź uzupełnienie uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Wniosek o zmianę Statutu może zgłosić zarząd lub 50% członków łub asystent kościelny, przynajmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Zawieszenie działalności Stowarzyszenia lub jego rozwiązanie następuje na mocy uchwały zwołanego w tym celu nadzwyczajnego Walnego Zebrania, większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania. Wniosek o zawieszenie działalności albo
  o rozwiązanie Stowarzyszenia może zgłosić zarząd po zasięgnięciu opinii Asystenta Kościelnego.
 3. Walne Zebranie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku, pozostałego po likwidacji. Majątek ten powinien być przekazany na rzecz Katolickiego Radia Zamość